Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością – program

Wprowadzenie

 • Przedstawienie definicji procesu
 • Przedstawienie definicji zarządzania procesami
 • Przedstawienie cyklu życia procesu

Przedstawienie podejścia do definiowania procesów

 • Omówienie poszczególnych atrybutów procesu (cel, zakres, produkty, zdarzenie początkowe, zdarzenie końcowe, zasoby, reguły i zasady)
 • Omówienie zasad mapowania procesów na różnych poziomach architektury procesów (strumień wartości, SIPOC, diagramy przepływów, modele BPMN)
 • Omówienie zasad mapowania procesów w wybranym narzędziu informatycznym
 • Omówienie stosowanych technik gromadzenia informacji do przygotowania opisu procesu
 • Omówienie różnych typów mierników (elastyczność, wydajność, efektywność)
 • Omówienie zasad opomiarowania procesów (zasady definiowania mierników, budowanie algorytmów, określanie wartości oczekiwanych, określanie krytycznych czynników sukcesu oraz definicja mierników takich jak: Lead Time, Takt Time, FTE, DPMO, Cycle Time, PCE
 • Omówienie dobrych praktyk w wizualnym przedstawianiu wyników pomiarów procesów
 • Omówienie dobrych praktyk w zarządzaniu dokumentacją procesową

Przedstawienie zasad prowadzenia projektu

 • Omówienie faz życia projektu
 • Omówienie faz życia projektu optymalizującego proces

Omówienie zasad zarządzania zmianą

 • Podstawy

Omówienie specyfiki sektora finansowego

 • Rola KNF
 • Rekomendacje KNF (rekomendacja M, rekomendacja D, rekomendacja U)

Omówienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zespołem i komunikacji

 • Podstawy

Przedstawienie podejścia do prowadzenia analizy procesów

 • Identyfikowanie Klienta procesu, dostawców oraz odbiorców
 • Omówienie podejścia do badania spełnienia oczekiwań Klienta, dostawców oraz odbiorców (VOC i CTQ) w oparciu o wybrane techniki
 • Omówienie sposobów prowadzenia lub wykorzystywania badania satysfakcji Klienta, dostawców oraz odbiorców dla ustalenia stopnia spełnienia wymagań
 • Analizowanie i prezentacja danych ilościowych (podejście do zbierania danych, określanie próby, tendencja centralna, zmienność procesu oraz analizy statystyczne – średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja, testowanie hipotez, regresja)
 • Analizowanie i prezentacja danych jakościowych (mapowanie, definiowanie wąskich gardeł i marnotrawstw, GEMBA, koło OHNO, DILO, diagram Spaghetti, MOS, identyfikacja przyczyn źródłowych za pomocą Ishikawa oraz 5WHY)

Omówienie założeń strategicznego zarządzania procesami w całej organizacji

 • Prowadzenie analizy interesariuszy
 • Budowanie architektury procesów
 • Zasady budowania systemu zarządzania procesami
 • Omówienie korzyści z zarządzania procesami
 • Omówienie różnic między modelem procesowym a modelem funkcyjnym

Przedstawienie podejścia do projektowania i wdrażania zmian w procesach

 • Omówienie stosowanych technik optymalizacji procesów (Kaizen, Lean, Six Sigma, TQM)
 • Omówienie podejścia do tworzenia rozwiązań dla udoskonalenia procesów (zarządzanie inicjatywami usprawniającymi – burza mózgów, diagram Pareto, macierz korzyści i nakładów, analiza ryzyka, standaryzacja poprzez zastosowanie 5S, SOP, Poka Yoke)

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?