INNOWACJA DZIĘKI DOŚWIADCZENIU

Naszą misją jest pomoc w osiąganiu Twoich celów w najlepszy z możliwych sposobów. Bazując na 20 latach doświadczeń w różnych sektorach, a także projektach badawczych, stworzyliśmy usługi zorientowane na realizację celów oraz budowanie odpowiednich kompetencji wewnątrz organizacji. Czy stoisz przed wyzwaniem i szukasz inspiracji? Chcielibyśmy przedstawić Ci nasz pomysł!

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

  • Czy jesteś w stanie szybko zidentyfikować swoje kluczowe procesy end-to-end, a w nich czynności tworzące wartość?
  • Czy świadomie podejmujesz decyzje redukujące czasy realizacji oraz koszty procesu przy zachowaniu odpowiedniej jakości i satysfakcji klienta?
  • Czy Twoi pracownicy aktywnie angażują się w doskonalenie procesów? Czy umiejętnie zarządzasz zmianą?
  • Czy jesteś w stanie efektywnie tworzyć dokumentację procesową, wraz z jej opiniowaniem i akceptacją?
  • Czy chcesz promować innowację w procesach oraz ciągłe usprawnienia (continuous improvements)?
  • Czy wdrażane przez Ciebie rozwiązania IT optymalnie wspierają Twoje procesy biznesowe?

Zarządzaj Twoimi procesami i poczuj różnicę!

CZYM JEST ZARZĄDZANIE PROCESAMI?

Procesy biznesowe są sercem i krwiobiegiem organizacji. Zarządzanie procesami jest niczym innym jak ustaleniem, w jaki sposób są wytwarzane i oferowane klientom Twoje produkty i usługi. Konsekwencją zarządzania procesami jak klarownie zdefiniowana odpowiedzialność za prawidłową realizację procesów end-to-end.

Organizacje odnoszące sukces stale zarządzają i optymalizują swoje procesy biznesowe. Dlaczego? Ponieważ posiadanie efektywnych procesów oznacza liczne korzyści: zrozumienie własnych procesów pozwala szybciej i elastyczniej reagować na zmieniające się potrzeby klientów, lepiej wykorzystać posiadane zasoby, a także skutecznej realizować strategię organizacji.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI?

1 Wydajne, ‘odchudzone’ procesy
Zwiększ wydajność swoich procesów, a przez to całej organizacji.

2 Jedno źródło prawdy
Stwórz czytelne procesy wraz z jednoznacznie zdefiniowaną odpowiedzialnością oraz procedurami i udostępnij wiedzę w jednym miejscu.

3 Elastyczność i zarządzanie zmianą
Proaktywnie identyfikuj niezbędne zmiany, twórz przemyślane rozwiązania docelowe i zarządzaj przeprowadzaniem zmiany.

4 Efektywność 
Systematycznie realizuj cele organizacji zgodnie z jej wartościami. Podejmuj lepsze decyzje, zarządzaj wyjątkami i edukuj swoich pracowników.

5 Zarządzanie ryzykiem
Identyfikuj i oceniaj ryzyka. Aby skutecznie nimi zarządzać – definiuj kontrole i stale je monitoruj.

6 Ciągłe usprawnianie
Stwórz kulturę zarządzania procesami oraz mechanizmy wdrażania ciągłych usprawnień wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości.

Nasze usługi doradcze

Opiszemy aktualny proces (AS-IS) oraz wersję docelową (TO-BE)

W czasie warsztatów i wywiadów, wspólne z uczestnikami procesu z różnych części organizacji, udokumentujemy jego przebieg, zbierzemy uwagi i zastrzeżenia wszystkich uczestników, a także ustalimy ‘luki’ pomiędzy wersją aktualną, a wersją docelową. Udokumentujemy cel, produkty, mierniki oraz zasoby wykorzystywane w procesie. Jednym słowem: stworzymy solidne podstawy do podejmowania dalszych decyzji.

Udostępnimy procesy oraz odpowiednio dopasowane procedury poszczególnym grupom pracowników w Twojej organizacji, a także stworzymy mechanizmy automatycznego i natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach.

Dostarczymy Ci właściwych narzędzi informatycznych oraz nauczymy efektywnie z nimi pracować. Skonfigurujemy indywidualny, przejrzysty sposób opiniowania i akceptacji, mechanizmy automatycznego powiadamiania i publikacji online. Stworzymy interaktywny portal, który pozwala pracownikom na łatwe wyszukiwanie, przeglądanie oraz komentowanie procesów i procedur przez przeglądarkę.

Pomożemy dopasować wygląd generowanych dokumentów z systemu do aktualnie wykorzystywanych w organizacji, dzięki czemu wzrasta akceptacja dla całego rozwiązania.

Udostępnimy wysokiej jakości dokumentację dostosowaną do potrzeb poszczególnych grup pracowników. Nie tylko zwiększy to jakość i motywację, ale będzie stanowiło także podstawę do spełnienia formalnych wymogów lub procedur operacyjnych (ang. standard operating procedures, SOP).

Oferujemy wsparcie w postaci referencyjnych katalogów i sprawdzonych praktyk budowy zintegrowanych systemów zarządzania jakością, które są łatwe w utrzymaniu i certyfikacji. W ten sposób nie tylko będziesz optymalnie przygotowany na audyty, ale także zrealizujesz cele ciągłego usprawnienia (continuous improvement process).

Budowa i uzgodnienie architektury procesów jest pierwszym krokiem do budowy organizacji zarządzanej procesowo. Przeprowadzimy serię uzgodnień (wywiady i warsztaty) w celu stworzenia mapy procesów na poziomie strategicznym wraz z ich zakresami, powiązaniami, celami i miernikami. Stworzona w ten sposób architektura procesów będzie jednoznacznie powiązana ze strategią firmy i zaakceptowana przez całą kadrę menadżerską. Podczas budowy architektury przeprowadzamy analizę interesariuszy, zbudujemy procesowy model przedsiębiorstwa, dokumentujemy go i porównujemy z modelami referencyjnymi danej branży. W rezultacie tej pracy stworzymy architekturę procesów na poziomie 1 i 2 wraz z kluczowymi atrybutami oraz potwierdzimy wspólną koncepcję realizacji strategii przez kadrę zarządzającą.

Typowymi rezultatami analizy i optymalizacji procesu są: wzrost efektywności procesu, wzrost jakości produktu/usługi realizowanej przez ten proces, zwiększenie satysfakcji klientów oraz pracowników czy też poprawa rentowności procesu w skutek redukcji czasów realizacji oraz kosztów.

Analizę zaczniemy od zasadniczego pytania: po co istnieje dany proces? Dokonamy wspólnie przeglądu interesariuszy procesu, przyjrzymy się ich oczekiwaniom, zweryfikujemy zakres procesu i uchwycimy powiązania z innymi procesami oraz z jednostkami z strukturze organizacyjnej, od których jest zależny. Wypracujemy rozwiązania docelowe, dla których stworzymy odpowiedni system mierników.

Bazując na ponad 20 latach doświadczenia, pomożemy ci osiągnąć twoje cele optymalizacji procesów.

Implementacja i automatyzacja procesów ma sprawić, że systemy informatyczne będą funkcjonowały zgodnie z zaprojektowanym procesem, a nie odwrotnie. Aby tak się stało, kluczowa jest faza analizy i optymalizacji procesów przed wdrożeniem systemu i na tej podstawie stworzenie specyfikacji wdrożeniowej.

Dostarczymy Ci metody i narzędzia pozwalające uzyskać zintegrowany widok na wszystkie wymogi biznesowe. Następnie stworzymy procesy techniczne o większej ilości detali przeznaczonych dla informatyków zaangażowanych w projekt. W zależności od specyfiki projektu mogą to być np. procesy techniczne w BPMN 2.0, z których będzie generowany kod XPDL/BPMN DI, który może być zaimportowany jako „definicja procesu” do narzędzi wykonawczych np. SAP, systemy workflow, obiegu dokumentów, itd.

Istotną częścią każdego systemu zarządzania jest monitorowanie i ocena wydajności procesów, a także jakości dostarczanych produktów oraz usług. Odbywa się to zarówno w ramach bieżących, operacyjnych działań właściciela procesu, ale też jako mechanizm gwarantujący, że procesy odgrywają istotną rolę w realizacji strategii organizacji.

Stworzymy system mierników procesów, który w logiczny sposób wynika z obranej strategii i priorytetów przedsiębiorstwa, kaskadujemy mierniki od strategicznych przez szczegółowe aż do poziomu poszczególnych stanowisk pracy. Właścicielom procesów udostępnimy narzędzia automatyzujące proces gromadzenia danych do mierników oraz ich publikowania. W ten sposób wspólnie stworzymy system ciągłego monitorowania i usprawniania wydajności procesów

SZUKASZ INSPIRACJI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PROCESAMI? – SKORZYSTAJ Z NASZEGO CENTRUM WIEDZY:

Chcesz porozmawiac?

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?